logo

ตะกร้าสินค้า

พระพุทธรูปในพุทธประวัติ

ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ ดำริจัดสร้าง พระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ 89 ปาง เนื้อสำริด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศ แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาทางด้านพุทธประวัติ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ ด้านทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นศิษย์ รับอาสาเป็นผู้ดำเนินการ ออกแบบ และเป็นปติมากรหลักด้วยตนเอง
มีแนวคิดในการออกแบบผสมผสานระหว่างพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง เชียงแสน และสุโขทัย จนได้พระพุทธลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ซึ่งจัดสร้างเพียง 2 องค์ต่อ 1 ปาง (มอบเจ้าภาพ 1 องค์ และอัญเชิญประดิษฐาน ณ โครงการพุทธสถานฯ 1 องค์) เริ่มดำเนินการจัดสร้างตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
พิธีอัญเชิญพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ประดิษฐาน จัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2565
จำนวนการเข้าชมทั้งหมด (ครั้ง)
1,178,222