logo

ตะกร้าสินค้า

จัดตั้งเป็นนิติบุคคลในนาม มูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

  คณะกรรมการชุดที่ 1 (2559 – 2560)
  1. ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถที่ปรึกษามูลนิธิ
  2. นางสายใจ เลิศวิริยะประภาประธานกรรมการมูลนิธิ
  3. ดร.เฉลิมพล พลมุขรองประธานกรรมการมูลนิธิ
  4. นายชาญเกษม เมืองศิริกรรมการ
  5. พันเอกศรัณยภูมิ ผู้พึ่งกรรมการ
  6. สิบเอกชาญชัย ศิริโก่งธนูกรรมการ
  7. นางจรรยงค์ ธราสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
  8. นายธนชัย ไม้ประดิษฐ์กรรมการและเหรัญญิก

  คณะกรรมการชุดที่ 2 (2561 – 2565)
  1. ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถที่ปรึกษามูลนิธิ
  2. พระครูภัทรปัญญาวุธประธานกรรมการมูลนิธิ
  3. พระครูสังฆรักษ์สมบัติ สีลภูสิโตรองประธานกรรมการมูลนิธิ
  4. ดร.เฉลิมพล พลมุขรองประธานกรรมการมูลนิธิ
  5. พระครูสุวัฒน์กิตติสารกรรมการ
  6. พันเอกศรัณยภูมิ ผู้พึ่งกรรมการ
  7. นายชาญเกษม เมืองศิริกรรมการ
  8. สิบเอกชาญชัย ศิริโก่งธนูกรรมการ
  9. พันเอกวิมนต์ เมฆชุ่มกรรมการ
  10. นายนริศ สืบโถพงษ์กรรมการ
  11. พันเอกประชุม สุขสำราญกรรมการ
  12. นายบรรเจต เทพพำนักกรรมการ
  13. นายประเวศ ทั่งจันทร์แดงกรรมการ
  14. นายปองชัย ปานศิริกรรมการ
  15. นายธนชัย ไม้ประดิษฐ์กรรมการและเหรัญญิก
  16. นายประดุจบุญ ทองสว่างกรรมการและเลขานุการ
  17. นางสาวณัฐสุภา ปาลวัฒน์วิไชยกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  18. นางสาวกาญจนา แก้วกลางกรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

จำนวนการเข้าชมทั้งหมด (ครั้ง)
1,177,875