logo

ตะกร้าสินค้า

ที่มาของโครงการ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้ปรารภถึงการทำงานและผลงานของ ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ โดยเจ้าประคุณสมเด็จฯ เห็นว่างานที่ท่านเจ้าคุณ ทำมาตลอดกว่า 20 ปี นั้น เป็นงานที่หนัก ต้องเสียสละที่ยิ่งใหญ่ ต้องใช้ความอดทน อดกลั้น อุทิศตน ทุ่มเทกับการให้การช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบด้วย ซึ่งต้องใช้หลักเมตตาธรรมอย่างสูง ท่านเจ้าคุณตั้งใจต่อสู้เพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ในสังคมได้โดยไม่ให้ถูกรังเกียจและปิดกั้นจากสังคม เพราะในระยะเวลานั้น ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ การป้องกันและการดูแลรักษาผู้ป่วยยังไม่แพร่หลาย ผู้ป่วยจึงถูกสังคมรังเกียจและทอดทิ้ง ซึ่งท่านเจ้าคุณก็ได้พยายามสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ถึงพิษภัยของโรคเอดส์ พร้อมวิธีป้องกันดูแลรักษาผู้ป่วยให้แก่สังคมโดยรวมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังลดจำนวนผู้ป่วยให้น้อยลงพร้อมๆ กับการสงเคราะห์ช่วยเหลือจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ฝากให้กำลังใจและได้อยากพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานส่งเสริมสนับสนุนกิจการของพระพุทธศาสนา ด้วยเห็นในความรู้ความสามารถและศักยภาพของท่านเจ้าคุณ และได้นัดหมายวัน เวลา ให้ท่านเจ้าคุณพร้อม ดร.วิชัย ไทยถาวร เข้าพบที่วัดพิชยญาติการาม ในโอกาสต่อมา ซึ่งก็ได้สนทนาในหลายๆ เรื่อง แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ การเกิด “โครงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมและสังเวชนียสถาน จังหวัดลพบุรี” บนเนื้อที่เกือบ ๒๐๐ ไร่ ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

โดยพระเดชพระคุณทั้ง ๒ รูปได้เห็นพ้องต้องกันที่จะดำเนินโครงการเพื่อเป็นพุทธบูชาและถวายพระเจ้าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่๙) โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่านรับเป็นที่ปรึกษาให้ พร้อมท่านเจ้าคุณอลงกต ท่านก็ยินดีรับเป็นภาระธุระในการถวายที่ดินเพื่อพระพุทธศาสนาและรับเป็นประธานโครงการก่อสร้างฯ เพื่อที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป

นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ท่านเจ้าพระราชวิสุทธิประชานาถ ก็ได้เริ่มปฏิบัติงานดำเนินงานตามแนวคิด ทิศทางที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ให้ไว้เรื่อยมา ตั้งแต่การปรับปรุงพื้นที่ การปรับตกแต่งภูมิทัศน์ การวางผังโครงการฯ การปลูกต้นไม้ การออกแบบโครงการฯ การออกแบบอาคารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเริ่มก่อสร้างแล้วในบางส่วน จนถึง ณ เวลานี้ คือปัจจุบันได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อดำเนินการจัดทำแผนแม่บท (Masterplan) ในส่วนของงานออกแบบสถาปัตยกรรม การแบ่งพื้นที่การใช้งานและภูมิทัศน์ เพื่อดำเนินการตามแนวคิดตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ให้ความเมตตากรุณามาเยี่ยม ให้แนวทาง ให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ ทั้งที่วัดพระบาทน้ำพุ และที่สถานที่ก่อสร้างโครงการฯ

ทั้งนี้พระเดชพระคุณทั้ง ๒ รูป ได้เห็นชอบมอบหมายให้ ดร.วิชัย ไทยถาวร เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ และ นายประดุจบุญ ทองสว่าง เป็นผู้จัดการโครงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมและสังเวชนียสถาน จังหวัดลพบุรี โดยมีคณะศิษยานุศิษย์ร่วมดำเนินการ ซึ่งขณะพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้รับรู้ รับทราบการดำเนินโครงการฯ มากขึ้น ซึ่งหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ให้การสนับสนุน ร่วมบริจาคด้วยการร่วมแรง ร่วมใจ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการฯ สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะก่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนจังหวัดลพบุรี ในระยะยาวเพราะจะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ทำความเข้าใจในพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สะอาดสงบ สบาย ร่มเย็น ทันสมัยอย่างครบวงจร ด้วยวิทยากรและการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพแห่งหนึ่งของประเทศไทยและยังเป็นแห่งแรกที่รองรับการก้าวเข้าสู่สังคมอาเซียนอย่างภาคภูมิใจ

Blog
ที่มาของสังเวชนียสถานคือโครงสร้าง ไตรภูมิจักรวาล

“ไตรภูมิ แปลว่า “๓ โลก” ไตรภูมิ จึงพูดถึงโลกทั้งสาม คือ สวรรค์ มนุษย์ นรก (๓ โลก = ๑ จักรวาล) ในศาสนา พุทธ, อิสลาม, คริสต์ ต่างมีความเชื่อในเรื่องของโลกมนุษย์ สวรรค์ นรก เช่นเดียวกัน ทุกศาสนาต่างสอนคนให้ยึดมั่นกระทำในความ ดี มีเมตตาต่อกัน และหวาดกลัวในการกระทำชั่ว เกรงกลัวในบาป หาก ทำบาปจะต้องตกนรก สิ่งที่เชื่อมโยงกันนี้ จึงเป็นภูมิจักรวาลที่ผสมผสาน ออกมาเป็นงานจิตรกรรม ศาสนสถานที่เกี่ยวกันกับชีวิตมนุษย์โดยตรง”

จำนวนการเข้าชมทั้งหมด (ครั้ง)
1,178,227